Elektro dokumentácia

Elektrotechnická dokumentácia je súčasťou projektovej dokumentácie pri stavebnom zámere a pri získaní stavebného povolenia. Pri realizovaní stavby je potrebné elektrotechnickú dokumentáciu - vykonávací projekt (technickú správu a výkresovú časť) upraviť podľa skutočného vyhotovenia. Po dokončení realizácie elektroinštalácie je potrebné všetky zmeny zaznamenať do projektovej dokumentácie, alebo vyhotoviť nový projekt elektroinštalácie. Projekt skutočného vyhotovenia sa archivuje a slúži pre vykonanie východiskovej revízie elektrickej inštalácie a získanie kolaudácie celého objektu.

Elektrotechnická dokumentácia