Bleskozvody

Bleskozvody (hromozvody) slúžia ako zariadenie vonkajšej ochrany pred bleskom. Chránia rodinné domy, budovy a stavebné objekty pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov tzv. bleskov ich zvedením do zeme.

Bleskozvody pozostávajú z troch častí:

  • zberacie zariadenie je tvorené tyčami, kovovými sieťami alebo hrebeňmi. Realizuje sa prevažne v najvyššom mieste chráneného objektu a slúži na zachytenie blesku a zamedzenie nebezpečenstva požiaru
  • zvody a svorky slúžia na spojenie zberacieho zariadenia s uzemnením a zvedenie blesku do zeme
  • uzemnenie zabezpečuje prechod blesku do zeme. Uzemňovače sú tvorené kovovou doskou zakopanou v zemi, alebo pripevnene na kovové potrubie trvale umiestnené v zemi
Bleskozvod - 1. zberacie zariadenie, 2. zvod, 3. meracia svorka, 4. uzemnenie, 5. ekvipotencionálna svorka