Ako vypočítať cenu elektriny?

Vďaka zmenám v legislatíve sa trh s elektrickou energiu liberalizoval aj pre koncových zákazníkov – domácnosti. Budovanie a údržba elektrických vedení zostáva i naďalej monopolnou činnosťou a preto cenu za prenos a distribúciu elektriny určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pozitívnou zmenou je možnosť zmeny dodávateľa elektrickej energie pre domácnosti a tým aj vytvorenie konkurencie na zmenu ceny za výrobu a obchod s elektrinou. Výrobcovia a obchodníci s elektrinou (dodávatelia) dnes fungujú ako samostatné spoločnosti.

 • Ako vypočítať cenu elektriny - prenos a distribúcia elektriny
 • Ako vypočítať cenu elektriny - elektromer

Trh s elektrickou energiou

Elektrická energia sa dostáva ku konečnému spotrebiteľovi v 4 krokoch:

 1. Výroba elektrickej energie
  Všetci výrobcovia elektriny, ktorí dodávajú elektrickú energiu do elektrickej siete.
  Firmy: Slovenské elektrárne a ďalší výrobcovia
 2. Prenosová sústava
  Prenos elektriny prostredníctvom vedení s napätím 220 až 400 kV.
  Firma: Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)
 3. Distribučná sústava
  Distribúcia elektriny prostredníctvom vedení s napätím do 110kV
  Firmy: Východoslovenská distribučná, SSE – Distribúcia, ZSE – Distribúcia
 4. Dodávatelia
  Všetci obchodníci, ktorí nakupujú elektrinu od výrobcu a predávajú ju konečným spotrebiteľom alebo firmám.
  Tradičný dodávatelia: VSE, SSE, ZSE
  Alternatívny dodávatelia: ČEZ Slovensko, Coal Energy, Magna E.A., Energetické centrum, Slovakia Energy, Slovenská energetická

Zloženie ceny elektriny

Pre konečného spotrebiteľa sa cena elektriny skladá z mesačnej platby za odberné miesto (tzv. za elektromer) a skutočnej spotreby elektrickej energie v kilowatthodinách (kWh).

Pri fakturácii sa táto cena elektrickej energie od dodávateľa pre koncového spotrebiteľa rozdelí do viacerých položiek:

1. Cena za dodávku silovej elektriny:

 • Silová elektrina [€/kWh] - skutočne spotrebovaná elektrická energia
 • Mesačná platba  [€/mesiac] - platba za 1 odberné miesto v danom období

2. Cena za distribúciu a regulované položky:

 • Variabilná časť distribúcie a prenosu elektriny  [€/kWh] - platba za využívanie distribučnej a prenosovej sústavy podľa skutočnej spotreby elektriny
 • Pevná časť distribúcie elektriny  [€/mesiac] – platba za využívanie distribučnej sústavy v danom období
 • Distribučné straty  [€/kWh] – straty pri prenose a distribúcii elektriny k spotrebiteľovi, vrátane čiernych odberov
 • Prevádzkovanie systému  [€/kWh] – rôzne prevádzkové náklady, vrátane dotácií pre baníkov,...
 • Systémové služby [€/kWh]
 • Odvod do jadrového fondu [€/kWh]

Výpočet ceny elektriny

Celková cena elektriny sa vypočíta ako súčet ceny za dodávku silovej elektriny a ceny za distribúciu a regulované položky. 

    Silová elektrina
+  Mesačné platby
+  Variabilná časť
+  Pevná časť
+  Distribučné straty
+  Prevádzkovanie systému
+  Systémové služby
+  Jadrový fond
------------------------------------------------------
=  CELKOVÁ CENA  ZA ELEKTRINU

K celkovej cene elektriny pre koncového spotrebiteľa je potrebné pripočítať DPH.

Sadzby a tarify

Cena elektrickej energie sa odvíja aj od sadzby akú si spotrebiteľ zvolí na začiatku obdobia. Spotrebiteľ si volí danú sadzbu podľa celkovej odhadovanej spotreby. Typy sadzieb:

 • DD1 – odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - chaty, garáže, záhrady
 • DD2 - odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - rodinné domy, byty s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody
 • DD3 - odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny, vhodná pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
 • DD4 - odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny, vhodná pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
 • DD5 – odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním
 • DD6 - odberné miesta s tepelným čerpadlom

DD1 a DD2 sú jednopásmové sadzby s vysokou tarifou (VT) 24 hodín denne.
DD3 až DD6 sú dvojpásmové sadzby s vysokou (VT) a nízkou tarifou (NT).
VT je tarifa pre spotrebu elektrickej energie v denných hodinách, kedy je cena elektriny najvyššia.
NT je tarifa v nočných hodinách a počas víkendov, kedy je spotreba a cena elektriny najnižšia.

Kto určuje cenu elektriny?

Cenu silovej elektriny určujú medzinárodné trhy. Cena elektrickej energie na Slovensku je určená prevažne na burze v Lipsku, ktorá sa odvíja od cien ropy na svetových trhoch. Ostatné položky ceny elektriny určuje ÚRSO.